TỰ GIỚI THIỆU

5 điều Bác Hồ dạy:
1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
2. Học tập tốt, lao động tốt.
3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

Làm được điều 1, nửa điều 2, 3/4 điều 3, điều 4 và điều 5
Photography is not a sport. It has no rules. Everything must be dared and tried - Bill Brandt

Bạn bè Tất cả

  • mrdungxmrdungx
  • kokskoks
  • vincentvincent
  • romancticboiromancticboi
  • goldenbeegoldenbee
  • jqkajqka

LƯU BÚT

Xem tất cả